Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT họp bàn các nội dung quan trọng của Đại hội

Thứ ba, 02/06/2020 12:56 GMT+7

Sáng 2/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 22, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, để nghe báo cáo tình hình tổ chức Đại hội Đảng các cấp; thảo luận, góp ý xây dựng Báo cáo chính trị, các văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tình hình tổ chức Đại hội Đảng các cấp; thảo luận, góp ý xây dựng Báo cáo chính trị, các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ đã phối hơp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để triển khai thực hiện, hầu hết các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đã quyết liệt triển khai kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ, ổn định, thực hiện theo kế hoạch, chương trình toàn khóa và hàng năm; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả. Cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ tiếp tục xác định GTVT là một trong những đột phá chiến lược quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cần ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh, bền vững. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và có trọng tâm trọng điểm. Tập trung đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia, kết nối các phương thức vận tải, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội; huy động tối đa mọi nguồn lực khác cho đầu tư phát triển và bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Coi trọng công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo hiệu quả khai thác. Phát triển vận tải và dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, chất lượng ngày càng được nâng cao. Chủ động tiếp cận, ứng dụng và làm chủ khoa học - công nghệ.

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ Bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Phát huy truyền thống, năng động, đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện.

Hội nghị thảo luận, góp ý xây dựng Báo cáo chính trị, các văn kiện trình Đại hội

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT có nhiều điểm mới, phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới. Các báo cáo xây dựng dựa trên nền tảng và kiên định với những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện sự kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhìn một cách khái quát, tổng thể, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT là phù hợp, vừa có sự kế thừa các nhiệm kỳ Đại hội trước, vừa có những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn để có tầm nhìn và định hướng phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về công tác xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ hội ý rà soát danh sách nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và Ban Chấp hành bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1563
Lượt truy cập: 104508189