Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Thứ sáu, 17/07/2020 14:28 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1378/QĐ-BGTVT "Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020".

Theo đó, hồ sơ mời thầu gồm các nội dung chủ yếu sau: Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: theo Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi số 2319/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2018, Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính số 1337/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2020, các Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Văn bản số 6486/BGTVT-KCHT ngày 03/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo Quyết định, Hồ sơ mời thầu gồm các phần chính sau:

Phần 1. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư

Chương 1. Chỉ dẫn nhà đầu tư

Chương 2. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương 3. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương 4. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. Yêu cầu thực hiện dự án

Chương 5. Yêu cầu thực hiện dự án

Phần 3. Dự thảo hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Phần 4. Các tài liệu đính kèm

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ mời thầu theo Báo cáo kết quả thẩm định số 375/ĐTCT ngày 14/7/2020 của Vụ đối tác công - tư trước khi thông báo mời thầu. Đồng thời, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội, Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ, Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, lựa chọn được nhà đầu tư có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu để triển khai thực hiện Dự án.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3436
Lượt truy cập: 116363646