Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 10/12/2020 09:29

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 12616/BGTVT-TTr gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT yêu cầu thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải  (GTVT) yêu cầu các Cơ quan, tổ chức, đơn vị, thực hiện các nội dung sau: 
1.  Về công tác tiếp công dân 

1.1.  Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Giao Thanh  tra Bộ  tiếp  công dân  thường xuyên,  là đầu mối phối hợp với Văn phòng Bộ  thực hiện  tiếp công dân định kỳ của Bộ  trưởng hoặc Thứ  trưởng (nếu được Bộ  trưởng ủy quyền). Khi có công dân đăng ký gặp Bộ trưởng, Thanh tra Bộ có trách nhiệm thông báo cho Văn phòng Bộ mời các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân, các đơn vị này có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cùng Bộ trưởng tiếp công dân theo quy định. 

1.2.  Các  cơ  quan:  Tổng  cục  Đường  bộ Việt Nam,  Cục  Đường  sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục QLXD&CLCTGT, Cục Y tế tiếp  tục duy  trì 02 cán bộ chuyên  trách  làm công  tác  tiếp công dân, giải quyết khiếu  nại, tố  cáo.

Các  đơn  vị  thuộc Bộ  như: Viện, Trường, Ban QLDA, Báo Giao thông, Tạp Chí GTVT, Trung tâm CNTT, các Tổng công ty, Công ty tiếp tục bố  trí 02 cán bộ kiêm nhiệm  làm công  tác  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 -  Tăng  cường  tuyên  truyền,  phổ  biến  giáo  dục  các  quy  định  của  đảng, pháp luật về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết thực hiện. 

- Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, đảm bảo đúng quy  trình  thủ  tục,  thời hạn giải quyết,  tránh  tình  trạng  tạo điểm nóng, khiếu kiện kéo dài, nâng cao hiệu quả  tổ chức  thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

- Tăng cường  thanh  tra, kiểm  tra  trách nhiệm của người đứng đầu  trong việc  chấp  hành  pháp  luật  về  tiếp  công  dân,  giải  quyết  khiếu  nại,  tố  cáo;  chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

  - Áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ quy định). 

- Tích cực giải quyết các đơn thư do Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuyển đến, trong quá trình giải quyết nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Bộ GTVT kịp thời xử lý. 

- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu  nại, tố cáo theo quy định của Thanh tra Chính phủ. 

- Thường xuyên kiện  toàn bộ máy,  tổ chức, cán bộ  tham mưu  làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quan tâm đến chính sách, chế độ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3.  Thủ  trưởng,  người  đứng  đầu  các  cơ  quan,  tổ  chức,  đơn  vị  trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phong Vũ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13611
Lượt truy cập: 158.109.253