Hồ sơ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 01/06/2021 15:41
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố thông tin Hồ sơ "Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giao là cơ quan lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai các công việc lập Quy hoạch theo Nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg. Ngày 10/5/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Tờ trình số 50/TTr-TCĐBVN trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch.

Để thực hiện việc công bố công khai thông tin theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố thông tin Hồ sơ "Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" như sau:

1. Tờ trình số 50/TTr-TCĐBVN ngày 10/5/2021 của Tổng cục ĐBVN.

2. Báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến, giải trình góp ý của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Nội dung chính của Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11724
Lượt truy cập: 130.818.474