Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch

Thứ tư, 09/06/2021 14:40

Ngày 6/6/2021, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 5240/BGTVT-VT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế giao thông vận tải; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 5/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại các cảng hàng không, sân bay (Ảnh minh họa)

Nội dung Văn bản nêu rõ: Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 5/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp phòng,  chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27/4/2021 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm, nỗ lực cao nhất bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt nam, Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ: Y tế, Công an, Công Thương và các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và đảm bảo phòng, chống dịch; Chấn chỉnh kịp thời việc áp dụng các biện pháp quá mức cần thiết gây ách tắc hoạt động vận tải và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời rà soát, đánh giá các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác vận tải hàng hóa, hành khách thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý để điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ về Bộ GTVT trước ngày 8/6/2021.

4. Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt nam, Đường thủy nội địa Việt Nam để thực hiện rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh; Chấn chỉnh kịp thời việc áp dụng các biện pháp quá mức cần thiết gây ách tắc hoạt động vận tải và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Cục Y tế GTVT rà soát, đánh giá các văn bản hướng dẫn liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giao thông vận tải để đề xuất điểu chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7272
Lượt truy cập: 128.894.627