Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Thanh tra Bộ GTVT

Thứ năm, 24/11/2022 15:12
Quyết định 34/QĐ-TTr ngày 24/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Phòng Thanh tra 1)
1. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản trị, đảm bảo các hoạt động của Thanh tra Bộ theo quy định và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Bộ.
2. Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch, thể chế, đề án, quy chế, quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ.
3. Chủ trì xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất có nội dung tổng hợp theo quy định của Bộ GTVT, của Thanh tra Chính phủ hoặc phối hợp với các phòng lập báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất khác.
4. Trong công tác kế hoạch:
a) Chủ trì tham mưu giúp Chánh Thanh tra Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hướng dẫn việc lập kế hoạch thanh tra ngành GTVT;
b) Chủ trì rà soát, tổng hợp, tham mưu giúp Chảnh Thanh tra Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ GTVT;
c) Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành GTVT;
d) Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của Bộ GTVT;
đ) Chủ trì tham mưu xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiêm toán.
5. Theo dõi, tổng hợp, tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; lao động tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách của Thanh tra Bộ theo phân cấp quản lý.
6. Theo dõi, tham mưu cấp thẻ và phôi thẻ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác thanh tra chuyên ngành GTVT theo quy định; quản lý, cấp phát sổ nhật ký thanh tra theo quy định.
7. Chủ trì tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra Bộ, Thanh tra ngành GTVT; Thanh tra các Bộ khối kinh tế ngành trung ương; tham mưu giúp Chánh Thanh tra trong công tác thi đua khen thưởng của Bộ GTVT.
8. Tham mưu công tác kế toán, theo dõi tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ; lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Thanh tra Bộ.
9. Chủ trì tham mưu công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy chế phát ngôn của Bộ GTVT; tham mưu thực hiện công tác quản lý, theo dõi hoạt động Trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ trên cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT.
10. Tham mưu xây dựng kể hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra:
a) Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT;
b) Công tác tổ chức tuyển sinh, đào tạo tại các trường, học viện thuộc Bộ GTVT;
c) Thanh tra công vụ;
d) Công tác quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt.
11. Tham mưu công tác cải cách hành chính của Thanh tra Bộ.

Phòng Thanh tra hành chính (Phòng Thanh tra 2)
1. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra Bộ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện thanh tra hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông; công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.
2. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra:
a) Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông;
b) Công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.
3. Theo dõi, tham mưu đánh giá năng lực, xếp hạng các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ GTVT: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, Ban Quán lý dự án, các doanh nghiệp.

Phòng Thanh tra chuyên ngành (Phòng Thanh tra 3)
1. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra Bộ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực GTVT, cụ thể là việc chấp hành chính sách, pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực (trừ nhũng nội dung đã giao cho phòng khác thực hiện).
2. Chủ trì tham mưu xây dựng quy định về tô chức và hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành GTVT.
3. Chù trì theo dõi, tham mưu chỉ đạo. hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ, Thanh tra Sở GTVT. Thanh tra Sở GTVT-XD
4. Chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, công chức làm công tác thanh tra và cộng tác viên thanh tra thuộc Bộ. ngành GTVT.
5. Tham mưu xây dựng kể hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra:
a) Công tác kiểm định, đăng ký phương tiện và thiết bị trong lĩnh vực GTVT;
b) Công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông (trừ công tác quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông);
c) Công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép điều khiển phương tiện, thiết bị GTVT;
d) Hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải;
đ) Hoạt động hoa tiêu hàng hải, đường thủy nội địa, kiểm soát không lưu;
e) Hoạt động tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai;
o) Điều kiện, tiêu chuẩn và bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép của người điều khiển, tham gia vận hành phương tiện, thiết bị GTVT;
h) Dịch vụ công và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
6. Trực và xử lý các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về An toàn giao thông của Thanh tra Bộ.
7. Chủ trì theo dõi, kiểm tra và tham mưu chỉ đạo việc sử dụng, cập nhật thông tin, số liệu trên phần mềm tlnspect.

Phòng Giải quyết khiếu nại, tổ cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cục (Phòng Thanh tra 4)
1. Chủ trì tham mưu, giúp Chánh Thanh tra Bộ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng, chống tham nhùng, tiêu cực; kiểm soát tài sản. thu nhập theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức thực hiện việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại phòng tiếp công dân của Bộ GTVT.
3. Tiếp nhận, phân loại và chủ trì tham mưu về trình tự, thủ tục trong xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quỵết khiếu nại, tố cáo. kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thanh tra Bộ chuyển đến.
5. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm theo quy định.
6. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kiểm soát tài sản, thủ nhập, xác minh biến động tài sản của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT theo quy định của pháp luật.
9. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra. kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư,  khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.
10. Chủ trì, tham mưu giúp Chánh Thanh tra Bộ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ; thực hiện kiểm toán nội bộ tại Bộ và các đơn vị trực thuộc theo quy định.
11. Chủ trì tham mưu tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo, kiêm tra, đôn đốc cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ thực hiện các quy định vê tiẽp công dân, giải quyểt khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhùng, tiêu cực, kiêm toán nội bộ.
12. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tô cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm.
13. Tham mưu, thực hiện công tác cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.
14. Trực, tiếp nhận thông tin về khiếu nại, tố cáo, phòng, chổng tham nhũng qua đường dây nóng theo quy định.

Phòng Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra (Phòng Thanh tra 5)
1. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đối tượng thanh tra, cơ quan quản lý đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ trưởng và Thanh tra Bộ theo quy định của pháp luật.
2. Tham mưu tổ chức triển khai và tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành khác liên quan đến trách nhiệm của Bộ GTVT theo quy định.
3 Chủ trì đề xuất việc xử lý trách nhiệm đổi với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ có sai sót, sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra.
4. Tham mưu tổ chức thực hiện giám sát các đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra; tham mưu, tổ chức thẩm định dự thảo kết luận thanh tra.
5. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng và Thanh tra Bộ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.
6. Chủ trì tham mưu tổ chức triển khai và tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Ban cán sự đảng Bộ GTVT liên quan đến trách nhiệm của Thanh tra Bộ.
7. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý bảo tri khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không.
8. Chủ trì tham mưu, nắm bắt thông tin về các đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ Thanh tra các Bộ, ngành khác trong quá trình đoàn thanh tra làm việc tại Bộ GTVT và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Nguồn: Trích Quyết định 34/QĐ-TTr ngày 24/11/2022

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13362
Lượt truy cập: 158.108.538