Đảng bộ Bộ GTVT hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Thứ tư, 13/10/2021 10:50

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ bảy (mở rộng) khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường 2D Bộ GTVT kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu: Ban QLDA 7, Ban QLDA Hàng hải, Ban QLDA Mỹ Thuận và Học viện Hàng không Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị các đồng chí: Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT.

Dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ GTVT; các đồng chí bí thư, phó bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ và các đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT trình bày báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT trình bày Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021, đồng chí Đào văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, hầu hết các mặt công tác trong 9 tháng năm 2021 của Bộ GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ và ban hành các nghị quvết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng và ban hành đầy đủ chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy đúng quy định để triển khai nhiệm vụ năm 2021 với tinh thần chủ động, tích cực, khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Triển khai nghiêm túc các hội nghị của Trung ương bằng hình thức trực tuyến về nghiên cứu, học tập và quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định khác của Trung ương, của Đảng ủy Khối đảm bảo mục đích, yêu cầu, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Trung ương khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa " trong nội bộ; sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ và cấp ủy các cấp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

“Toàn Đảng bộ Bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra” Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Đào Văn Tiến nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ quý IV năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Đào Văn Tiến cho biết, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kê hoạch quý VI và cả năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường nâng cao hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là người đứng đầu. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương và Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp. Triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Đẩy mạnh công tác bồi dường lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiếm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác dân vận của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước...

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Lâm Văn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT trình bày Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 của Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Đào văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo xin chủ trương BCH Đảng bộ Bộ về bổ sung, kiện toàn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá trong 9 tháng năm 2021, với sự tập trung, quyết liệt, đổi mới, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cùng với sự nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã vượt qua những khó khăn, đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý IV và cả năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục coi phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; đồng thời thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nguồn nhân lực trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT.

“Ba tháng cuối năm 2021 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chủ động hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của cả năm 2021. Tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ GTVT và các đồng chí bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình cần tiếp tục gương mẫu, phát huy tinh thần, trách nhiệm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng toàn Đảng bộ Bộ GTVT nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021” - Đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13078
Lượt truy cập: 133.946.585