Cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

Thứ năm, 29/09/2022 10:03

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 9980/BGTVT-VT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải: Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hải Dương, Hà Nam, Phú Yên, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau, Trà Vinh cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 5142/TCĐBVN-VT ngày 23/08/2022, Văn bản số 5308/TCĐBVN-VT ngày 31/08/2022, Văn bản số 5429/TCĐBVN-VT ngày 08/09/2022, Văn bản số 5611/TCĐBVN-VT ngày 15/09/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc giải quyết đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Điều 20 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; khoản 5 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TTBGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT; để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT nêu trên, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Bộ GTVT thống nhất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 26 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc để các Sở GTVT: Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hải Dương, Hà Nam, Phú Yên, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau, Trà Vinh tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung quản lý tuyến theo quy định.

Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật 26 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Giao Vụ Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung đối với 26 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Phụ lục I của Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/07/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại lần công bố định kỳ gần nhất.

Yêu cầu các Sở GTVT: Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hải Dương, Hà Nam, Phú Yên, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau, Trà Vinh cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT đối với tuyến của địa phương mình quản lý tại Phụ lục của Công văn này theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020; đồng thời công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Đối với các tuyến còn lại theo đề nghị của Sở GTVT Nghệ An tại Văn bản số 2689/SGTVT-QLVT ngày 17/8/2022, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Nghệ An tiếp tục rà soát theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại mục 2, mục 3 Văn bản số 5308/TCĐBVN-VT ngày 31/08/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở GTVT nêu trên và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện./

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12972
Lượt truy cập: 151.730.581