Cục HKVN ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Thứ sáu, 11/11/2022 15:24

Cục HKVN vừa ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí(THTK, CLP) giai đoạn 2021-2025 là một giải pháp quan  trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19,  thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Nhằm thực hiện tốt công tác THTK, CLP giai đoạn 2021-2025, Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán được giao và đúng chế độ, chính sách hiện hành; tiếp tục thực hiện các nguyên tắc công khai, minh bạch; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ.

Thực hiện đúng các quy định về quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí và lệ phí, Luật Đầu tư công, Luật  Quản lý tài sản công … Siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật;

Thực hiện việc mua sắm tài sản phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, quy định của nhà nước; THTK, CLP trong công tác mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung; đẩy mạnh áp dụng mua sắm thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

THTK, CLP trong việc quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP  và Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác THTK,CLP. Đồng thời  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về THTK,  CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật…

Nguồn: Trang TTĐT Cục HKVN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7965
Lượt truy cập: 157.675.541