Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ GTVT năm 2023

Thứ ba, 14/03/2023 08:12
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 226/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông vận tải năm 2023.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông vận tải năm 2023.

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐCP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).

Đồng thời, xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành của Bộ trên phạm vi cả nước để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Kế hoạch yêu cầu thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐCP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, Quyết định 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023; Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng cơ quan trong quá trình tổ chức theo dõi thi hành pháp luật; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công việc được giao; Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về: (i) quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; (ii) tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

Đối tượng theo dõi: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến quản lý các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trong lĩnh vực giao thông vận tải; lao động, việc làm trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm:

Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải có liên quan đến: quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; pháp luật về lao động, việc làm. Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc bộ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành. Sản phẩm đầu ra: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần theo dõi. Cơ quan thực hiện: Vụ Vận tải, Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, Cục thuộc Bộ. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023. 

Tổ chức thu thập, xử lý thông tin: Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. Cơ quan thực hiện: Vụ Vận tải, Vụ Tổ chức cán bộ và các Cục thuộc Bộ. Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm. Nội dung hoạt động: Tham gia Đoàn công tác liên ngành và tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát liên ngành theo yêu cầu của Bộ Tư pháp (nếu có).

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ do các đơn vị thuộc Bộ lựa chọn, xác định và xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14547
Lượt truy cập: 157.700.045