Xây dựng các Chương trình, mẫu GCN bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010

Thứ ba, 04/06/2013 15:32 GMT+7
Bộ GTVT vừa có văn bản số 4994/BGTVT-TCCB về việc xây dựng các Chương trình, mẫu GCN bồỉ dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010.

Bộ GTVT vừa có văn bản số 4994/BGTVT-TCCB về việc xây dựng các Chương trình, mẫu GCN bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010.

Theo đó, thực hiện việc hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo các quy định của Công ước STCW 78/2010 được phê duyệt theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010” ban hành theo kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng như đảm bảo cập nhật những thay đổi của Công ước STCW78/2010 so với Công ước STCW78/1995 cho các thuyền viên, Bộ giao cho Trường Đại học Hàng hải nhiệm vụ tổ chức xây dựng các Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010 cho Sỹ quan quản lý, Sỹ quan vận hành ngành Điều khiển tàu biển, ngành Máy tàu biển và Sỹ quan Kỹ thuật điện. Trường Cao đẳng Hàng hải I có nhiệm vụ tổ chức xây dựng các Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010 cho Thủy thủ trực ca, Thợ máy trực ca, Thợ kỹ thuật điện. Dự thảo mẫu Giấy chứng nhận bồi dưỡng, cập nhập kiến thức theo Công ước STCW78/2010 sẽ do Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện.

Để những nội dung trên sớm được thẩm định và ban hành Bộ yêu cầu các đơn vị trên gửi dự thảo về Bộ trước ngày 15/6/2013.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1392
Lượt truy cập: 104580117