Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ năm, 31/12/2020 11:43 GMT+7

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2447/QĐ-GTVT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải. 

Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trở lên; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước cho từng giai đoạn theo quy định; bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trong lĩnh vực GTVT nhằm xây dựng Bộ GTVT chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững; bảo đảm sự quản lý điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo bước chuyển biến mới trong ngành GTVT.

Kế hoạch cần nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, bao gồm: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với các nhiệm vụ quản lý nhà nước; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC và cải cách TTHC. Đồng thời, nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ công chức, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức; Tiếp tục thừa kế và phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC của Bộ GTVT; mở rộng học tập, tiếp thu những tiến bộ, kết quả tích cực trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị khác. 

Các nhiệm vụ cụ thể và cách thức tổ chức thực hiện cũng được trình bày chi tiết trong Quyết định.

Toàn văn Quyết định số 2447/QĐ-BGTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2647
Lượt truy cập: 116257721