Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ sáu, 08/01/2021 09:59 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản số 108/BGTVT-VP ngày 6/1/2021 gửi các Thứ trưởng; Các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Đối tác công - tư; Kết cấu hạ tầng giao thông, An toàn giao thông, Pháp chế, Tài chính; Tổng cục ĐBVN; Các Cục: QLXD&CLCTGT, ĐSVN, HKVN, ĐTNĐ VN và Cổng TTĐT Bộ GTVT về việc Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Theo đó, thực hiện Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 và Công văn số 451/BDN ngày 30/12/2020 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 10; Công văn số 11038/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 và Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017, Bộ Giao thông vận tải phân công các Thứ trưởng và các cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Về giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, đề nghị các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách chỉ đạo các cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để rà soát, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và tham mưu Lãnh đạo Bộ ký văn bản trả lời gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội để thông tin đến cử tri theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/01/2021 (các cơ quan được giao phối hợp theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình nghiên cứu giải quyết các nội dung có liên quan và cung cấp thông tin kết quả giải quyết tới cơ quan chủ trì để tham mưu trả lời cử tri). 

Yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì báo cáo kết quả việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri về Bộ Giao thông vận tải (qua Văn phòng Bộ, kèm file điện tử vào địa chỉ email nttrung@mt.gov.vn trước ngày 31/01/2021 để tổng hợp báo cáo của Bộ Giao thông vận tải gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11 theo quy định. 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3014
Lượt truy cập: 116164520