Phê duyệt Kế hoạch SXKD, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT

Thứ năm, 22/07/2021 15:12
Bộ GTVT vừa có Quyết định 1359/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2021 Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.

Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTVT Nhà xuất bản GTVT, như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 20.000 triệu đồng; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 6,96%.

Theo Quyết định, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT có trách nhiệm Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu được giao tại Điều 1. Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. 

Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện và đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và công khai thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện thực hành chống lãng phí, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động của Công ty. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty về Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2575
Lượt truy cập: 155.159.506