Bộ GTVT hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (09/11)

Thứ hai, 20/09/2021 09:55

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm vừa ký Công văn số 9720/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc hướng dẫn tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

Theo đó, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau gần 09 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) đã được cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên ngành Giao thông vận tải tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Để tiếp tục phổ biến sâu rộng, thực chất và hiệu quả Ngày Pháp luật năm 2021, căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Quyết định số 2490/QĐBGTVT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT); văn bản số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08/4/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp.

Trong đó, tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Tuyên truyền về nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2020, năm 2021; trong đó tập trung đối với các quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề được người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính… để góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị để lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cụ thể một số hoạt động như sau: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị); truyền thông trên mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật;... Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Triển khai các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tuyến và tổ chức thực hiện tốt Đề án “Bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật” ( đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 09/3/2021). Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn tại cơ quan, đơn vị. Tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị....

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị, các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật cho phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 01/10/2021.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm tháng 10 và tháng 11/2021.

Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Cục, Tổng cục; các Viện, trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ tổ chức triển khai các nội dung đảm bảo Ngày Pháp luật được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Văn phòng Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế tổ chức treo băng rôn, áp phích tại cơ quan Bộ để tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động về ý nghĩa của Ngày Pháp luật. Các tổ chức, bộ phận pháp chế thuộc các cơ quan, đơn vị là đầu mối triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tổng hợp, báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Trung tâm Công nghệ thông tin, các Cục, Tổng cục, Báo Giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Bộ, Cục, Tổng cục và các số báo, tạp chí.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế, Đ/c Lý Tài Hiểu - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, SĐT: 0973584911) để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12412
Lượt truy cập: 130.820.395