Hướng dẫn công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2022 - 2025

Thứ hai, 06/02/2023 10:41

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025”, ngày 03/2, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 905/HD-BGTVT "hướng dẫn công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2022 - 2025 ".

Theo đó, để quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiến tiến nhằm tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải, Bộ GTVT yêu cầu  trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, lựa chọn những điển hình tiên tiến và hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành giao thông vận tải, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí và truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời.

Cụ thể Bộ giao Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, giới thiệu điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cho các cơ quan thông tin truyền thông (để các cơ quan thông tin truyền thông xây dựng phim, chương trình về gương điển hình tiên tiến). Tham mưu tổ chức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến.

- Văn phòng Bộ: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, các cá nhân, tập thể được khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước (tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như xây dựng phim, chương trình, hình ảnh…).

Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải, Trung tâm Công nghệ thông tin: tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành và toàn xã hội (như xây dựng phim, chương trình, hình ảnh…).

Các cơ quan, đơn vị khác  xây dựng tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả và thường xuyên tổ chức tôn vinh, giới thiệu, thi đua cùng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, gắn thi đua với thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ GTVT cũng đề nghị Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam phối hợp với Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các nội dung của đề án.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6712
Lượt truy cập: 157.673.611