Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337 thuộc Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1

Thứ hai, 19/04/2021 09:40
Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Ngày 14/4/2021, Ban QLDA Mỹ Thuận đã có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 đã được Bộ GTVT phê duyệt như sau:

1. Thông tin về gói thầu

- Số E-TBMT: 20201000676

- Tên gói thầu: Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337.

- Giá gói thầu: 5.416.703.000 đồng

- Bên mời thầu: Ban QLDA Mỹ Thuận

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 48 tháng (Theo tiến độ gói thầu xây lắp + thời gian bảo hành công trình)

- Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 14/4/2021.

2. Thông tin về nhà thầu trúng tuyển:

- Mã số doanh nghiệp: 0105402531

- Tên nhà thầu: Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Tổng công ty Bảo hiểm BIDV.

- Giá dự thầu: 5.361.692.498 đồng (Năm tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn, bốn trăm chín mươi tám đồng).

- Giá trúng thầu (bao gồm thuế VAT): 5.361.692.498 đồng (Năm tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn, bốn trăm chín mươi tám đồng).

- Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: 

TT Tên nhà thầu Lý do không được chọn
1 Liên danh Bảo Việt - Bảo Minh Không đáp ứng về năng lực  và kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT
2 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Xếp hạng thứ 2


 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7924
Lượt truy cập: 145.623.003