Ban cán sự Đảng Bộ GTVT chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 07/10/2022 09:48

Trên cơ sở tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phòng chống vi phạm pháp luật khác, để tiếp tục công cuộc phòng chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang quyết liệt thực hiện, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT vừa ban hành Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05 tháng 10 năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó đã xác định quan điểm, mục tiêu, đặc biệt là đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ GTVT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và các đồng chí Lãnh đạo Bộ GTVT
chủ trì Hội nghị Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 7/2022

Trên cơ sở tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phòng chống vi phạm pháp luật khác, để tiếp tục công cuộc phòng chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang quyết liệt thực hiện, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT vừa ban hành Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05 tháng 10 năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó đã xác định quan điểm, mục tiêu, đặc biệt là đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ GTVT.

Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã nhận định, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá quyết liệt, đến nay đã có nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT về PCTN, TC đã được nâng lên; thể chế quản lý ngành GTVT cũng như quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị (đơn vị), doanh nghiệp nhà nước thuộc, trực thuộc Bộ (doanh nghiệp) từng bước được hoàn thiện; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý và phối hợp xử lý các vi phạm trong ngành cũng như các đơn vị được thực hiện quyết liệt; một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý nghiêm minh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quản lý nhà nước của ngành GTVT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN, TC vẫn còn có những tồn tại, hạn chế. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa thực hiện hết trách nhiệm; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT chưa thật đầy đủ, chặt chẽ, đồng bộ; công tác PCTN, TC trong một số khâu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả chưa cao, vẫn xảy ra vụ việc vi phạm, sai phạm phải xử lý.

Để tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã chỉ đạo những vấn đề lớn, quan trọng.

Về quan điểm: Ban cán sự Đảng Bộ GTVT xác định công tác PCTN, TC vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm. Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là quan trọng, cấp bách; gắn công tác PCTN, TC với công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương. Cán bộ cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, TC phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC; phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội và sự chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, giữ cương vị gì.

Ban cán sự, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ
thảo luận về công tác  Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, đó là:

Trước tiên phải kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo PCTN, TC của Bộ GTVT và chỉ đạo cấp uỷ, người đứng đầu trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, TC

Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Ban cán sự Đảng sẽ kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN, TC của Bộ GTVT để nâng cao địa vị chính trị, pháp lý, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC gắn với công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; trong đó, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT làm Trưởng ban, một số Thứ trưởng làm Phó Trưởng ban, người đứng đầu một số đơn vị, doanh nghiệp làm thành viên, Thanh tra Bộ là cơ quan thường trực; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo hoạt động hiệu quả, thiết thực, khả thi.

Các đơn vị, doanh nghiệp, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chịu trách nhiệm về công tác PCTN, TC; có trách nhiệm kịp thời kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung tổ chức, nhân sự đầu mối tham mưu giúp việc về công tác PCTN, TC của đơn vị, doanh nghiệp mình.

Đồng thời, phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiêp vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, PCTN, TC; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường phương tiện, ứng dụng khoa học công nghệ, điều kiện làm việc của các đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác PCTN, TC.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTN, TC

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC, trong đó tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC ban hành có liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, TC trong giai đoạn hiện nay.

Chủ động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN, TC nhất là những vấn đề nóng của Ngành được dư luận xã hội quan tâm. Tích cực tuyên truyền gương tốt, việc tốt, bảo vệ người dám đấu tranh PCTN, TC; đồng thời đấu tranh, phản bác với các hành vi lợi dụng PCTN, TC để cản trở hoặc gây rối các hoạt động của Bộ GTVT.

Cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC. Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTN, TC trong đó xác định rõ nội dung, nhận diện được những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, gắn trách nhiệm, quyền hạn của từng tập thể, cá nhân, định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC trong thời gian tới.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực GTVT; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về PCTN, TC

Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục các sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách để PCTN, TC; kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường công tác quản lý trong các lĩnh vực GTVT; ban hành các nội quy, quy định nội bộ nhất là các quy định về công tác PCTN, TC; đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát quyền lực.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; mở rộng phạm vi PCTN, TC ra khu vực ngoài Nhà nước

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là quy định công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật;  đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; thực hiện chuyển đổi số, hoàn thiện kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung trong các lĩnh vực GTVT; tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4; thực hiện có hiệu quả các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; quan tâm đời sống, thu nhập của người lao động, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, toàn tâm, toàn ý với công việc để không nảy sinh tư tưởng tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục chủ động nhận diện các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa để xây dựng các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm PCTN, TC.

Tăng cường cơ chế kiểm soát sự tác động tiêu cực của khu vực ngoài Nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý của Ngành, đặc biệt tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, công tác đấu thầu và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng các dự án trọng điểm quốc gia (Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành…).

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, kiểm toán nội bộ

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và công khai, dân chủ, chặt chẽ, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; các dự án trọng điểm; các hoạt động cấp phép, mua sắm tài sản công, quản lý sử dụng vốn, tài sản tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác kiểm tra ngay từ giai đoạn bắt đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt đối với những dự án trọng điểm của Ngành trong thời gian tới; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán sau khi phân cấp, phân quyền đầu tư, thực hiện dự án.

Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trong đó nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, người được đầu trong việc khắc phục, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của kiểm soát viên tại Doanh nghiệp; trách nhiệm của đơn vị trong việc giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Tăng cường công tác truyền thông, báo chí trong công tác đấu tranh PCTN, TC

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định PCTN, TC trong các đơn vị, doanh nghiệp. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh PCTN, TC.

Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để thu thập thông tin, nắm bắt các vấn đề dư luận xã hội phản ánh để có các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực được phát hiện; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết tố cáo đặc biệt là phản ánh, tố cáo trong nội bộ đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ người tố cáo, người làm chứng trong tố cáo và phát hiện tham nhũng, tiêu cực.

Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT, Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông có kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ GTVT.

Để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trên, Bộ trưởng Bộ GTVT còn có Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, TC giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết này và những nội dung, giải pháp trọng tâm trong Đề án.

Trần Anh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13395
Lượt truy cập: 151.725.671