Ban Quản lý dự án 85: Thông báo mời thầu các gói thầu xây lắp thuộc các Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Thứ ba, 22/11/2022 00:59
Ban Quản lý dự án 85 thông báo tới các nhà thầu quan tâm đến các gói thầu xây lắp của 02 Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án XDCTĐB trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025.

Cụ thể, Ban QLDA 85 chuẩn bị lựa chọn nhà thầu xây lắp các Gói thầu 11-XL, Gói thầu 12-XL Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025:

- Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km23+500 (bao gồm KS, TKBVTC), giá trị gói thầu 3.028 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến trong 1020 ngày. Phạm vi chính của gói thầu: 20,9 km CT đường bộ cấp I; CT cầu: 02 cầu cấp II; 07 cầu cấp III; 05 cầu cấp IV.

- Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km23+500 - Km70+091 (bao gồm KS, TKBVTC), giá trị gói thầu 6.141 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến trong 1020 ngày. Phạm vi chính của gói thầu: 42,9 km CT đường bộ cấp I; CT cầu: 02 cầu cấp II; 20 cầu cấp III; 16 cầu cấp IV.

Ban QLDA 85 chuẩn bị lựa chọn nhà thầu xây lắp 03 gói thầu thuộc Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025:

- Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km0+200 – Km19+800 (bao gồm KS, TKBVTC), giá trị gói thầu 3.690 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến trong 1020 ngày. Phạm vi chính của gói thầu: 17,39 km CT đường bộ cấp I; CT cầu: 04 cầu cấp II; 06 cầu cấp III; 03 cầu cấp IV; 01 CT hầm đường bộ cấp I (575m).

- Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km24+900 – Km47+000 (bao gồm KS, TKBVTC), giá trị gói thầu 3.055 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 1020 ngày. Phạm vi chính của gói thầu: 19,84 km CT đường bộ cấp I; CT cầu: 06 cầu cấp II; 05 cầu cấp III; 01 cầu cấp IV

- Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng đoạn Km47+000 - Km66+965,91 (bao gồm KS, TKBVTC), giá trị gói thầu 6.242 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 1020 ngày. Phạm vi chính của gói thầu: 13,3 km CT đường bộ cấp I; CT cầu: 05 cầu cấp I; 07 cầu cấp II; 04 cầu cấp III.

Ban QLDA 85 thông báo tới các nhà thầu xây lắp quan tâm tới các gói thầu thuộc các Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, tham chiếu tiêu chí trong thông báo, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án 85 trước 09 giờ, ngày 26/11/2022 đối với Gói thầu số 11-XL (đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn) và Gói thầu số 12-XL (đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh) và trước 09 giờ, ngày 20/12/2022 Gói thầu số 12-XL (đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn) và Gói thầu số 11-XL & số 13-XL (đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh).

Toàn văn Thông báo xem Tại đây!

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2864
Lượt truy cập: 157.848.956