Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-02: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 thuộc Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1

Thứ hai, 19/04/2021 10:03
Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-BGTVT ngày 12/4/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-02: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Ngày 14/4/2021, Ban QLDA Mỹ Thuận đã có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 đã được Bộ GTVT phê duyệt như sau:

1. Thông tin về gói thầu

- Số E-TBMT: 20201171311

- Tên gói thầu: Gói thầu BH-02: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 .

- Giá gói thầu: 2.748.063.000 đồng

- Bên mời thầu: Ban QLDA Mỹ Thuận

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 48 tháng (Theo tiến độ gói thầu xây lắp + thời gian bảo hành công trình)

- Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 13/4/2021.

2. Thông tin về nhà thầu trúng tuyển:

- Mã số doanh nghiệp: 0101335193

- Tên nhà thầu: Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Giá dự thầu: 2.108.979.032 đồng (Hai tỷ, một trăm lẻ tám triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn, không trăm ba mươi hai đồng).

- Giá trúng thầu (bao gồm thuế VAT): 2.108.979.032 đồng (Hai tỷ, một trăm lẻ tám triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn, không trăm ba mươi hai đồng).

- Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: 

TT Tên nhà thầu Lý do không được chọn
1 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT
2 Liên danh Bảo Việt - Bảo Minh Không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT
3 Liên danh Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex và Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long Xếp hạng thứ 2
4 Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội  Xếp hạng thứ 3


 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7733
Lượt truy cập: 145.622.544