Ban Quản lý dự án 85: Thông báo mời thầu các gói thầu xây lắp thuộc các Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (22/11/2022)

Ban Quản lý dự án 85 thông báo tới các nhà thầu quan tâm đến các gói thầu xây lắp của 02 Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án XDCTĐB trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025.

Ban Quản lý dự án 7: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc 02 Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong và đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (22/11/2022)

Ban Quản lý dự án 7 vừa có thông báo tới các nhà thầu quan tâm đến các gói thầu xây lắp thuộc 02 Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong và đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (22/11/2022)

Ban Quản lý dự án 2 vừa có thông báo tới các nhà thầu quan tâm 03 gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ban QLDA Thăng Long: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025) (22/11/2022)

Ban QLDA Thăng Long vừa có thông báo tới các nhà thầu quan tâm gói thầu xây lắp dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025).

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (22/11/2022)

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông báo về việc yêu cầu năng lực hành nghề của tổ chức thi công xây dựng, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm 02 gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:7040
Lượt truy cập: 157.675.831