Thông báo Kết luận thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thứ ba, 12/09/2017 11:51

Thanh tra Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo số 1041/TB-TTr "Thông báo Kết luận thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ".

Theo đó, ngày 07/9/2017, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Kết luận thanh tra số 10153/KL-BGTVT về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn các tinh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hung Yên, Ninh Bình và Nam Định. Căn cứ Quy chế công khai Kết luận thanh tra của Bộ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 1878/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT thông báo nội dung Kết luận thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình và Nam Định.

Cụ thể, Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình và Nam Định, gồm các Trung tâm có mã số: 1201D, 18D1S, 1802S, 1802D, 1803D, 3501S, 3502D, 8901S, 8902S, 9802D, 9901S, 9902S. Nội dung thanh tra: Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về nhân lực của đơn vị đăng kiểm; Công tác quản lý, sử đụng, bố trí đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ kiểm định; Thực hiện nội dung kiểm định xe cơ giới đường bộ (lập hồ sơ phương tiện; kiểm định, đánh giá xe cơ giới; cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định...); Công tác nghiệm thu, cấp Giấy chúng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo; cấp Giấy chứng nhận cải tạo; Thực hiện chế độ báo cáo; lưu trữ hồ sơ, dữ liệu kiểm định; công khai các nội dung theo quy định.

Qua Thanh tra, Đoàn thanh tra nhận thấy: các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được thanh tra đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thể hiện ở một số nội dung chính như: Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị, dây chuyền kiểm định, duy trì điều kiện hoạt động của thiết bị kiểm định theo quy định;  Bố trí số lượng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định đáp ứng so với số lượng dây chuyên kiểm định; đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định có các tiêu chuẩn theo quy định; phân công đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ kiểm định cơ bản theo quy định; Tổ chức hoạt động kiểm định phương tiện; nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo; lưu trữ hồ sơ kiểm định phương tiện theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn các vi phạm, tồn tại như: 

- Điều kiện, tiêu chuẩn và quản lý, sử dụng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định (Các Trung tâm: 1801S, 1802S, 3501S, 3502D, 8901S, 8902S, 9901S, 9902S có phụ trách dây chuyền chưa có quyết định bổ nhiệm của tổ chức, đơn vị thành lập Trung tâm đăng kiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP; Các Trung tâm: 1201D, 1801S, 1803D, 3501S, 3502D, 8901S, 8902S, 9901S có đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra một số hạng mục hoặc công đoạn kiểm tra ngoài công đoạn được phân công trong một số ngày nhưng không thể hiện việc được phân công trong Sổ phân công nhiệm vụ kiểm định, không thể hiện trên Phiếu kiểm định (thực hiện không đúng nhiệm vụ được phân công); Một số Trung tâm có đăng kiểm viên thực tập không có hồ sơ, tài liệu, số liệu về việc thực tập kiềm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định trong một số thời gian hoặc số liệu báo cáo thực tập (báo cáo phương tiện thực tập kiểm tra) không đúng thực tế, gồm: ông Lê Khánh Hà của Trung tâm 9802D trong thời gian từ ngày 20/3/2017 đến ngày 10/8/2017 (thực tập kiểm tra công đoạn 1, công đoạn 2); ông Phạm Xuân Đạo của Trung tâm 3501S trong thời gian từ ngày 12/6/2017 đến ngày 10/8/2017 (thực tập kiểm tra công đoạn 5); ông Bùi Hồng Cương, Nguyễn Tiến Hưng của Trung tâm 3502D trong thời gian từ ngày 17/7/2017 đến ngày 24/8/2017 (thực tập kiểm tra công đoạn 5); Trung tâm 3502D để các ông Bùi Hồng Cương, Nguyễn Tiến Hưng (đăng kiểm viên thực tập) một mình kiểm tra công đoạn 5 đối với một số phương tiện trên dây chuyền (Trung tâm lấy kết quả kiểm tra của đăng kiểm viên thực tập làm kết quả kiểm tra phương tiện; đăng kiểm viên thực tập thực hiện không đúng nội dung, quy trình kiểm định phương tiện).

- Thực hiện nội dung kiểm định xe cơ giới (Các Đăng kiểm viên: Phùng Đình Thiết của Trung tâm 1803D, Phan Thanh Quang của Trung tâm 3502D, Phạm Mạnh Hùng của Trung tâm 9901S, Hoàng Vãn Cường của Trung tâm 9902S không thực hiện đứng theo quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT khi kiểm tra công đoạn 5 đối với một số phương tiện; Các Trung tâm: 1201D, 1802S, 1803D, 3501S, 3502D, 9802D có đăng kiểm viên kiểm tra đèn tín hiệu của phương tiện (công đoạn 1) chưa đảm bảo khoảng cách vị trí đứng kiểm tra so với phương tiện theo quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT; Các Trung tâm 1801S, 1802D có camera giám sát hình ảnh trên dây chuyền kiểm định mờ hoặc chưa bao quát được cơ bản các công đoạn kiểm tra trên dây chuyền kiểm định; Trước ngày 04/8/2017, Trung tâm 9802D tổ chức thực hiện kiểm định phương tiện không theo quỵ định, không đúng thẩm quyên được giao (bố trí kiểm tra phương tiện trên cả 02 dây chuyên trong cùng một thời điểm, không đúng với Giấy chứng nhận số 9802D/ĐKVN-1 ngày 14/12/2016 và Giấy chứng nhận số 9802D/ĐKVN-2 ngày 04/8/2017 của Cục Đãng kiểm Việt Nam); Trung tâm thực hiện kiểm định phương tiện vượt quá số lượng xe trong một số ngày theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định so 63/2016/NĐ-CP).

- Thực hiện chế độ báo cáo; lưu trữ hồ sơ, dữ liệu kiểm định; công khai các nội dung theo quy định (Các Trung tâm: 1201D, 1801S, 1802S, 1802D, 3501S, 3502D, 9802D, 9901S chưa cập nhật đây đủ thông tin trên Phiếu theo dõi hồ sơ theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Văn bản số 5405/ĐKVN-VAR ngày 24/12/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam; Các Trung tâm: 1201D, 1801S, 1802S, 3501S, 3502D, 9802D, 9901S, 9902S chưa niêm yết đầy đủ nội dung kiểm định (nội dung kiểm tra các công đoạn) tại phòng chờ, xưởng kiểm định theo quy định tại điểm e khoản 6 Điều 27 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP; Trung tâm 3501S lưu trữ hình ảnh kiểm định (dạng video) trên dây chuyền không đảm bảo thời gian theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 10 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP (tại thời điểm thanh tra, Trung tâm lưu dữ liệu hình ảnh kiểm định từ ngày 04/8/2017 đến ngày 24/8/2017); Các Trung tâm: 1801S, 1803D, 3501S, 9802D tại thời điểm thanh tra, hình ảnh kiểm tra xe trong quá trình kiểm định không được truyền trực tiếp ra màn hình tại phòng chờ kiểm định để chủ xe theo dõi theo quy định).

Đoàn Thanh tra yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam Đình chỉ tham gia hoạt động kiểm đinh đối vói 04 đăng kiểm viên do không tuân thủ đủng quy định tại các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP; Không công nhận kết quả thực tập nghiệp vụ 04 đăng kiểm viên xe cơ giới của các đăng kiểm viên thực tập tại Trung tâm 3501S, Trung tâm 9802D, Trung tâm 3502D.

Đoàn cũng yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được nêu cụ thể trong Biên bản thanh tra giữa Đoàn thanh tra Bộ GTVT với từng Trung tâm đăng kiểm trong đó tập trung: Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về các tồn tại, sai sót trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ, đặc biệt trong công tác quản lý, giám sát đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập; hướng dẫn đăng kiểm viên thực tập kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định; Phân công đăng kiểm viên đúng với thực tế kiểm tra của các đăng kiểm viên trên dây chuyền kiểm định, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đăng kiểm viên đảm bảo các đăng kiểm viên thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; Thực hiện hướng dẫn đăng kiểm viên thực tập theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT; Quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đăng kiểm viên đảm bảo các đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra phương tiện theo đúng quy định tại Thông tư số 70/2015/TT- BGTVT; Báo cáo Giám đốc Sở GTVT bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phụ trách dây chuyền theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP; Thực hiện kiểm định phương tiện trên dây chuyền kiểm định đảm bảo số lượng phương tiện kiểm tra trên mỗi dây chuyền theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP; Lưu trữ dữ liệu hình ảnh kiểm định (dạng video) đảm bảo thời gian theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 10 Nghi định sổ 63/2016/NĐ-CP; Niêm yết đầy đủ các nội dung tại phòng chờ, xưởng kiểm định theo quy định tại điểm e khoản 6 Điều 27 Nghị định số 63/2017/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại đây.

Lê Đức

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13898
Lượt truy cập: 157.820.154