Ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 135 của Chính phủ (16/01/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 51/2022TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải.

Khách online:11317
Lượt truy cập: 155.082.100