Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 5 năm 2012

Thứ tư, 10/04/2013 11:51
Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 5 năm 2012.

ƯỚC KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ, HÀNH KHÁCH
Tháng 5 năm 2012

Đơn vị tính: 1000T; HK; Tr.Tkm; HKkm

Chỉ tiêu
Tháng 5 năm 2012
5 tháng năm 2012
5T - 2012/5T - 2011 (%)
Vận chuyển 
Luân chuyển
Vận chuyển 
Luân chuyển
Vận chuyển 
Luân chuyển
A. Khối lượng vận tải hàng hoá
73441.9
17642.9
361160.1
79519.0
110.8
93.4
* Chia theo phạm vi vận tải
 
 
 
 
 
 
          Trong nước
70239.7
5809.2
345564.7
27742.1
113.2
102.9
          Ngoài nước
3202.3
11833.8
15595.4
51776.9
90.1
89.3
* Chia theo cấp quản lý
 
 
 
 
 
 
          Trung ương
5104.2
13400.0
19901.8
54608.0
91.3
91.2
          Địa phương
68337.8
4242.9
341258.3
24911.0
113.1
105.2
* Chia theo ngành vận tải
 
 
 
 
 
 
          1. Đường sắt
621.1
371.0
2866.4
1617.2
91.6
92.0
          2. Đường biển
3821.9
12959.7
18414.0
56643.5
88.3
87.4
          3. Đường sông
11366.2
1135.8
54792.9
5730.5
106.5
106.2
          4. Đường ô tô
57616.0
3132.6
285012.6
15329.8
113.2
110.5
          5. Hàng không
16.8
43.9
74.2
198.0
97.0
114.0
B. Khối lượng VT hành khách
286835.5
11837.8
1375377.5
56892.6
114.3
112.2
* Chia theo phạm vi vận tải
 
 
 
 
 
 
          Trong nước
286275.5
10531.3
1372497.7
50082.3
115.4
112.8
          Ngoài nước
560.0
1306.4
2879.7
6810.3
109.9
109.4
* Chia theo cấp quản lý
 
 
 
 
 
 
          Trung ương
4319.6
2618.4
18822.1
12464.0
110.2
109.5
          Địa phương
282515.9
9219.4
1356555.4
44428.6
115.1
113.1
* Chia theo ngành vận tải
 
 
 
 
 
 
          1. Đường sắt
974.9
389.0
4754.2
1707.5
102.9
103.8
          2. Đường biển
511.8
29.3
2495.6
141.4
101.7
102.1
          3. Đường sông
18104.9
383.9
86660.5
1832.5
100.2
100.3
          4. Đường ô tô
266007.0
9062.1
1275564.4
43573.4
115.4
113.5
          5. Hàng không
1236.9
1973.5
5902.8
9637.8
103.4
110.1

Nguồn: Báo cáo giao ban Bộ Tháng 5/2012

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12316
Lượt truy cập: 133.943.321