• Bộ trưởng Nguyễn Văn Trân

  • Nhiệm kỳ:Từ 1955 - 1960

Tiểu sử:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Trân

Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện từ năm 1955 - 1960