• Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ

  • Nhiệm kỳ:Từ 1960 - 1974
    Nhiệm kỳ từ 1976 - 1980

Tiểu sử:

Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ