• Bộ trưởng Đào Đình Bình

  • Nhiệm kỳ:Từ 2002 - 2006

Tiểu sử:

Bộ trưởng Đào Đình Bình