• Bộ trưởng Dương Bạch Liên

  • Nhiệm kỳ:Từ 1974 - 1976

Tiểu sử:

Bộ trưởng Dương Bạch Liên