• Bộ trưởng Bùi Danh Lưu

  • Nhiệm kỳ:Từ 1986 - 1996

Tiểu sử:

Bộ trưởng Bùi Danh Lưu