• Bộ trưởng Đinh Đức Thiện

  • Nhiệm kỳ:Từ 1980 - 1982

Tiểu sử:

Bộ trưởng Đinh Đức Thiện