• Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

  • Nhiệm kỳ:10/2017 - 10/2022

Tiểu sử:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể